1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
  • Τελευταία ενημέρωση έγινε :Wednesday 24 April 2019, 17:58:52.

Γονική

oikogeneia

Ο εργαζόμενος δικαιούται γονική άδεια, μέχρι να συμπληρώσει το παιδί την ηλικία των 3 ετών, ενώ ο άλλος γονιός εργάζεται, εφόσον έχει συμπληρώσει ένα χρόνο εργασίας στον εργοδότη, ο οποίος έχει προσωπικό πάνω από 50 άτομα.

Η άδεια είναι χωρίς αποδοχές και η διάρκειά της μπορεί να φθάσει έως 3,5 μήνες για κάθε γονέα.

Δίνεται με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

Ο εργαζόμενος δικαιούται για το χρόνο αυτό να συνεχίσει την ασφάλισή του αλλά καταβάλλοντας το σύνολο των εισφορών. Κατά τη λήξη της αδείας δικαιούται να επανέλθει στην εργασία. 

Γονική Άδεια και στον πατέρα

  Ένα πάγιο αίτημα των συνδικάτων αλλά και των εργοδοτικών οργανώσεων, γίνεται πράξη με την υπογραφή της νέας  Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στις 26 Μαρτίου 2014.

Ο λόγος για το άρθρο 2, με το οποίο τίθεται πλέον το θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της  παροχή γονικής αδείας φροντίδας παιδιού (με τη μορφή μειωμένου ωραρίου) σε πατέρες εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα. Βασική προϋπόθεση για αυτό, είναι η μητέρα του παιδιού να είναι αυτοαπασχολούμενη.

Συγκεκριμένα, το άρθρο προβλέπει πως ο εργαζόμενος πατέρας έχει αυτοτελές δικαίωμα και με τις ίδιες προϋποθέσεις χρήσης της προβλεπόμενης από τις Εθνικές Γενικές ΣΣΕ άδειας φροντίδας παιδιού (μειωμένο ωράριο), χορηγούμενου του δικαιώματος και σε περίπτωση που η μητέρα είναι αυτοαπασχολούμενη.

Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στους αντίστοιχους εργοδότες τους, καθορίζεται η επιλογή τους για το ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της γονικής άδειας φροντίδας παιδιού (μειωμένο ωράριο), εκτός αν με κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας κάνει χρήση μέσα στα χρονικά όρια ισχύος του δικαιώματος αυτού

Βάσει παλαιότερων συμβάσεων, εάν δεν γίνει χρήση άδειας λοχείας, δηλαδή άδειας 9 εβδομάδων μετά από τον τοκετό, σε συμφωνία με τον εργοδότη,  το ημερήσιο ωράριο των μητέρων ή και των πατέρων, μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο  ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και σε μία  ώρα ημερησίως για 6 επιπλέον μήνες (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002 –2003 άρθρο 6). 

Όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των Εμποροβιοτεχνών, το δικαίωμα για τους πατέρες, είχε ήδη κατοχυρωθεί με σχετική ρύθμιση για εργαζόμενους πατέρες στο δημόσιο τομέα, ενώ τα δικαιολογητικά που αυτοί προσκομίζουν ως απόδειξη του ότι η σύζυγός τους ασκεί ελευθέριο επάγγελμα  είναι καθορισμένα με βάση τη Γνωμοδότηση υπ’αριθμ. 462/2008 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά είναι που απαιτούνται είναι:

1. Βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή από το οικείο επιμελητήριο για τη διαπίστωση της άσκησης ορισμένης δραστηριότητας

2. Βεβαίωση από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα από την οποία να προκύπτει ρητώς η ιδιωτική εργασία που ασκείται.

3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από το οποίο να προκύπτει το ασκούμενο επάγγελμα και η δήλωση ή μη εισοδημάτων από αυτό.

4. Οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό στοιχείο.

Αυτά είναι τα δικαιολογητικά που εκ των πραγμάτων θα ισχύσουν και θα χρησιμοποιηθούν και στην περίπτωση των πατέρων - ιδιωτικών υπαλλήλων, που θα κληθούν να αποδείξουν την ιδιότητα του επιτηδευματία για τη σύζυγό τους, ώστε οι ίδιοι να κάνουν χρήση, ως ιδιωτικοί υπάλληλοι,  του μειωμένου ωραρίου από την πρώτη μέρα μετά τον τοκετό της συζύγου του.

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ, η ανυπαρξία πρόβλεψης της συγκεκριμένης αδείας στον ιδιωτικό τομέα αποτελούσε παραβίαση των σχετικών διατάξεων του Ευρωπαϊκού Δικαίου (το οποίο υπερέχει των εθνικών νομοθεσιών), όπως αυτό είχε ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, το ευρωδικαστήριο με την  απόφασή του C-104/09 (Roca Alvarez[1]) είχε αποφανθεί ότι το περιεχόμενο της 1ης Οδηγίας 76/207/ΕΟΚ 9ης Φεβρουαρίου 1976 περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας, απαγορεύει εθνικά μέτρα που προβλέπουν ότι οι εργαζόμενες μητέρες που παρέχουν εξαρτημένη εργασία μπορούν να λαμβάνουν άδεια, υπό διάφορες μορφές, κατά τους εννέα πρώτους μήνες μετά τη γέννηση του τέκνου τους, ενώ οι εργαζόμενοι πατέρες που επίσης παρέχουν εξαρτημένη εργασία δεν έχουν δικαίωμα τέτοιας άδειας παρά μόνο στην περίπτωση που η μητέρα του τέκνου τους εργάζεται και αυτή ως μισθωτή.

Το σχόλιο σας:

Facebook Like Box