Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ III | Χρηματοδότηση με συνδυασμό επιδότησης επιτοκίου & εγγυήσεων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ)

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Νέο Χρηματοδοτικό Εργαλείο: Ταμείο Εγγυοδοσίας με Επιδότηση Επιτοκίου στα Δάνεια Επενδυτικού Σκοπού και Κεφαλαίου Κίνησης και για πρώτη φορά χορήγηση Ανακυκλούμενης  Πίστωσης

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ», τα κεφάλαια του οποίου είναι συγχρηματοδοτούμενα και προέρχονται από το Πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027. Πόροι προερχόμενοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και από εθνικούς πόρους.

Η δημιουργία του νέου Ταμείου Χαρτοφυλακίου συνιστά ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση και την ευημερία των υφιστάμενων και νεοσύστατων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ). Διαχειρίστρια του Ταμείου Χαρτοφυλακίου ορίστηκε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα- HDB

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ  δημιουργήθηκε για να παρέχει εγγυημένα δάνεια επενδυτικού σκοπού, δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού και δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού ανακυκλούμενης πίστωσης προς ΜμΕ. Επιπλέον, παρέχει επιδότηση επιτοκίου ύψους 2% για τις επιχειρήσεις των περιφερειών της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου και 3% για τις επιχειρήσεις των λοιπών περιφερειών της χώρας,  για τα πρώτα δυο (2) έτη της χρηματοδότησης και τέλος, τα δάνεια παρέχονται με μηδενική προμήθεια εγγύησης. 

Για πρώτη φορά, η HDB προσφέρει ένα πρωτοποριακό πακέτο που συνδυάζει επιδότηση επιτοκίου στα δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίου κίνησης παρέχοντας παράλληλα την ευελιξία της ανακυκλούμενης πίστωσης.

Για προγράμματα ΕΣΠΑ , επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις, άμεσα , υπεύθυνα, χωρίς λάθη και με την σωστή κατεύθυνση απο πλήρως καταρτισμένο προσωπικό επικοινωνήστε στο email :
accounting@karampelas-tax.gr

ή επισκεφτείτε την σελίδα 

www.karampelas-tax.gr