Φορολογικές Δηλώσεις: Έως 2 Ιουλίου η φορολογική δήλωση, έπειτα θα υποβληθεί αυτόματα.

Σημαντικές ημερομηνίες και βήματα για την υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης:

1. Έλεγχος και τυχόν διορθώσεις:

 • Έως 1η Ιουλίου: Περίπου 1,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι μπορούν να ελέγξουν και να διορθώσουν τις προσυμπληρωμένες φορολογικές τους δηλώσεις.
 • Σημείωση: Ο έλεγχος είναι απαραίτητος, ακόμα και αν δεν έχετε κάνει αλλαγές στο προηγούμενο έτος.

2. Αυτόματη υποβολή:

 • 2 Ιουλίου: Η φορολογική σας δήλωση θα υποβληθεί αυτόματα, εάν δεν έχετε προβεί σε καμία αλλαγή.

3. Προσκόμιση δικαιολογητικών (προαιρετικό):

 • 30 ημέρες από την υποβολή δήλωσης με επιφύλαξη: Έχετε διορία 30 ημερών για να προσκομίσετε στην αρμόδια ΔΟΥ τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά, εάν έχετε υποβάλει δήλωση με επιφύλαξη.
 • Σημείωση: Η υποβολή δήλωσης με επιφύλαξη δεν αναστέλλει την είσπραξη φόρου.

4. Επιστροφή φόρου (προαιρετικό):

 • Εάν μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών προκύψει ότι ο φόρος που καταβλήθηκε είναι μεγαλύτερος (ή μηδενικός) από τον οφειλόμενο, το ποσό επιστρέφεται.

5. Διορθώσεις μετά την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου (προαιρετικό):

 • Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου, με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

Συμβουλές:

 • Ελέγξτε προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία.
 • Σε περίπτωση λάθους, επικοινωνήστε με τον εργοδότη σας ή την αρμόδια ΔΟΥ.
 • Φυλάξτε αντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης.
 • Εκμεταλλευτείτε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για εύκολη και γρήγορη υποβολή και τροποποίηση της δήλωσής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες: